________________________________            No. -1 ___________________________
  (, )                       , 
                    
                   -     
                  12 1973 . No. 668. 
                  +------------+              
     No. +------------+           
       +-----------------+                        No. __________
                               ________________
       +--------+--------   20__ .
             ___________________________
                                   ___________________________
       +-----------------+                    : ________________
 +-------------------------------------------------------------------+ ___________________________
   -   -      ___________________________
   ,            ___________________________
 +---+-------------------+---------------+------------+--------------      ()
                                 ___________________________
                                 ____________ . ____ .
 +-------------------------------------------------------------------+ _________________ 20___
_ .
     ____________________________________________________ 
 : __________________________________________________________   ..
 _____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________ . ______________ .  ()
      ()                             ___________
 : _________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________     ______________
 () _________________________________________ 
  _______________________________            


-------------------------